Zásady ochrany osobních údajů iGET FIT

Zásady ochrany osobních údajů
Tyto zásady ochrany osobních údajů upravují zpracování osobních údajů prováděné obchodní společností INTELEK spol. s r.o., IČ: 4944611, se sídlem Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 12338, nově přejmenovanou na INTELEK servis s. r.o., IČ: 4944611, se sídlem Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedené Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 353200 a nástupnické obchodní společnosti INTELEK.CZ s.r.o., IČ 14089459, se sídlem Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedené Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 360411 (dále jen „INTELEK“ nebo „společnost“) v souvislosti s užíváním mobilní aplikace iGET FIT (dále jen „aplikace“).

INTELEK respektuje Vaše právo na soukromí. Pokud budete využívat naše mobilní aplikace, navštívíte naše webové stránky nebo pokud s námi budete jiným způsobem komunikovat elektronickou cestou, vždy provedeme veškerá nutná opatření a uděláme maximum pro to, abychom Vaše osobní údaje zabezpečili. Námi prováděné zpracování osobních údajů bude vždy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení“ nebo „GDPR“) a v souladu zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jako „ZOOÚ“).

INTELEK se zavazuje, že veškeré osobní údaje shromážděné od osob, které používají naši aplikaci a využívají naše on-line zařízení a služby, bude uchovávat v pravdivé podobě, důvěrně a bezpečně, a to pouze v níže uvedeném rozsahu, za níže uvedenými účely a po níže uvedenou dobu. Zásady tohoto zpracování můžete dále nalézt také v tomto dokumentu.

Jaké osobní údaje o Vás uchováváme:
Vaše osobní údaje zpracovává INTELEK pouze na základě zákonného či smluvního oprávnění, poskytnutého souhlasu nebo oprávněného zájmu. INTELEK použije Vámi poskytnuté osobní údaje vždy pouze v níže vyjmenovaném rozsahu:

- přihlašovací údaje (e-mailová adresa a heslo),
- údaje o adrese (země / region),
- pohlaví,
- datum narození,
- údaje o tělesné výšce a váze,
- informace související s Vaším sportovním výkonem a denním režimem (například počet kroků, srdeční tep a tlak, průběh a délka spánku, spálené kalorie, chůze, kolo, plavání atp.),
- informace o konkrétním zařízení (například model hardwaru, verze operačního systému, jedinečné identifikátory zařízení a informace o mobilní síti včetně telefonního čísla). INTELEK může k Vašemu účtu přiřadit identifikátory Vašeho zařízení.

Když používáte naše služby nebo procházíte obsah poskytovaný společností INTELEK, automaticky sbíráme a ukládáme určité informace v záznamech serveru. Ty zahrnují:

- podrobnosti o tom, jak jste naši službu využili,
- informace související s Vaším sportovním výkonem a denním režimem (například počet kroků, srdeční tep a tlak, průběh a délka spánku, spálené kalorie, chůze, kolo, plavání atp.).

Při používání aplikace iGET FIT můžeme shromažďovat a ukládat informace (včetně osobních údajů) lokálně na Vašem zařízení v datové mezipaměti aplikace.

Jak zpracováváme Vaše údaje během používání aplikace iGET FIT:
Po spuštění aplikace a připojení nositelností budete vyzváni, abyste se do aplikace přihlásili pod již existujícím uživatelským účtem, nebo abyste si tento účet vytvořili. Při vytvoření uživatelského účtu budete požádání o zvolení uživatelského jména, které je zároveň emailovou adresou nezbytnou pro zasílání informací týkajících se aplikace, dále přihlašovacího hesla a regionu. Vámi zvolené uživatelské jméno a heslo je spolu s regionem ukládány na zabezpečeném cloudovém serveru společnosti nacházejícím se na území České republiky se zálohami ve Frankfurtu nad Mohanem, Německo.

Po vytvoření uživatelského účtu budete vyzváni k vyplnění údajů, které jsou nezbytné pro správné fungování aplikace a poskytování jejích funkcí. Jedná se o Vaše pohlaví, výšku, váhu a datum narození. Takto poskytnuté údaje nám nebudou zpřístupněny a zůstanou uloženy pouze ve Vašem zařízení, pokud k jejich předání společnosti neposkytnete souhlas. Ostatní osobní údaje jsou uchovány pouze v paměti zařízení a společnost tyto údaje nezpracovává a nemá k nim přístup.
V případě, že se pro to rozhodnete, mohou být Vaše osobní údaje zálohovány na zabezpečeném cloudovém úložišti společnosti nacházejícím se na území České republiky. Tyto údaje však nebudou dále společností zpracovávány, pokud k tomu neposkytnete souhlas.

V případě že se rozhodnete společnosti poskytnout souhlas se zpracováním Vašich údajů, jmenovitě Vašeho pohlaví, výšky, váhy a data narození, bude společnost oprávněna tyto Vaše údaje anonymním způsobem využít pro vlastní účely, zejména za účely jejich vyhodnocení a porovnání s ostatními uživateli. Toto anonymní vyhodnocení Vám následně můžeme zobrazit v aplikaci. Pokud tento souhlas neudělíte, budou tyto údaje uchovány pouze v paměti zařízení a na zabezpečeném cloudovém úložišti společnosti nacházející se na území České republiky se zálohami ve Frankfurtu nad Mohanem, Německo, a společnost k nim nebude mít přístup.

Jaké jsou právní tituly zpracování Vašich osobních údajů:
Vaše přihlašovací údaje (e-mailová adresa a heslo) spolu s údaji o adrese společnost zpracovává z důvodu jejich nezbytnosti pro správné fungování aplikace, tedy z důvodu plnění smluvních povinností.

Pokud se rozhodnete poskytnout společnosti souhlas se zpracováním dalších Vašich údajů, jmenovitě Vašeho pohlaví, výšky, váhy, data narození, informací souvisejících s Vaším sportovním výkonem a denním režimem (například počet kroků, srdeční tep a tlak, průběh a délka spánku, spálené kalorie, chůze, kolo, plavání atp.), budou tyto Vaše osobní údaje zpracovávány na základě Vámi poskytnutého souhlasu.

Na základě oprávněného zájmu společnosti, popřípadě Vámi uděleného souhlasu, Vám rovněž můžeme posílat novinky o službách, které u nás využíváte. Pokud se tedy např. registrujete v mobilní aplikaci iGET FIT, budeme Vám posílat novinky týkající se aplikace iGET FIT. Odběr novinek a další marketingové komunikace však můžete kdykoli zrušit (nebo upravit rozsah) přes odkaz v každé naší zasílané zprávě.

Za jakými účely Vaše osobní údaje zpracováváme:
Společnost zpracovává Vaše přihlašovací údaje za účely nezbytnými pro plnění smluvních či zákonných povinností. Vaše osobní údaje také za účely zálohování ukládáme na cloudové uložiště.

V případě, že k tomu udělíte souhlas, bude společnost oprávněna anonymním způsobem využít Vámi poskytnuté osobní údaje rovněž pro vlastní účely, zejména za účely vyhodnocení a porovnání s jinými uživateli aplikace, toto anonymní vyhodnocení Vám následně můžeme zobrazit v aplikaci.

Občas Vám můžeme nabídnout možnost zúčastnit se soutěží, reklamních akcí a dalších propagačních akcí. Veškeré informace poskytnuté v souvislosti s těmito činnostmi budou zpracovávány v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Čas od času Vás také můžeme požádat o účast v průzkumech, které nám pomohou zlepšit aplikaci. Veškeré osobní údaje poskytnuté v souvislosti s jakýmkoliv průzkumem budou použity pouze pro dotyčný průzkum a třetím osobám, které nejsou vázány těmito Zásadami ochrany

Na základě oprávněného zájmu společnosti je společnost rovněž oprávněna zpracovávat Vaši e-mailovou adresu za účely zasílání marketingových sdělení.

Komu sdělujeme Vaše osobní údaje:
Vaše osobní údaje bude zpracovávat společnost. Osobní údaje bude společnost zpracovávat manuálně i automaticky, osobně či prostřednictvím svých zaměstnanců.

Vaše osobní údaje může společnost za výše uvedenými účely předat dalším zpracovatelům, aby pro společnost provedli jejich zpracování. Těmito zpracovateli jsou:

- provozovatel cloudového úložiště Satomar, s.r.o., IČ: 29201586, se sídlem Šimáčkova 247/31, Líšeň, 628 00 Brno.

Vyhrazujeme si právo převést všechny Vaše osobní údaje, které máme k dispozici, na nástupnickou organizaci v případě fúze, akvizice, konkurzu či jiného prodeje veškerého majetku nebo jeho části. Berete na vědomí, že může k jakýmkoliv takovým převodům dojít, a že nástupnická organizace nebo jiný nabyvatel může odmítnout plnit závazky vyplývající z těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Doba zpracování osobních údajů:
Vaše osobní údaje uchováváme vždy pouze po dobu, která je nezbytná k tomu, proč jsme Vaše údaje získali. Typicky to bude po dobu, kdy Vám poskytujeme službu nebo ve lhůtě, kterou nám pro jejich uchovávání předepisuje právní předpis. V případě, že máme Vaše údaje, protože jste s tím dobrovolně souhlasili, budeme s nimi pracovat po dobu trvání Vašeho souhlasu, ledaže souhlas dříve odvoláte.

Pro účely přímého marketingu budou osobní údaje zpracovány po dobu 5 let od ukončení poskytování služeb.

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečené:
Vaše osobní údaje jsou pod naší stálou fyzickou, elektronickou i procesní kontrolou. Používáme k jejich zabezpečení moderní kontrolní, technické a bezpečnostní mechanismy, abychom Vašim údajům mohli poskytnout maximální možnou ochranu před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, i před jiným možným zneužitím.

Všichni, kdo s Vašimi osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvních povinností, jsou vázáni přísnou zákonnou a/nebo smluvní povinností mlčenlivosti, která trvá i po skončení jejich pracovního nebo smluvního vztahu k nám. Dodržování těchto povinností včetně dodržování bezpečnostních požadavků pravidelně kontrolujeme interně i u našich dodavatelů, abychom Vám mohli zajistit maximální jistotu dobře ochráněných dat.

Mějte však na paměti, že ani ty nejlepší bezpečnostní opatření nemohou zcela eliminovat všechna rizika. Jakékoliv údaje zveřejněné on-line jsou náchylné ke krádeži a zneužití neoprávněnými třetími osobami. Nemůžeme zaručit, že Vaše osobní údaje si zobrazí pouze oprávněné osoby. Neneseme žádnou odpovědnost, pokud třetí strana obejde jakékoliv nastavení ochrany osobních údajů nebo bezpečnostní opatření.

Vaše práva
Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

- právo na přístup k osobním údajům;
- právo na opravu;
- právo na výmaz („právo být zapomenut“);
- právo na omezení zpracování údajů;
- právo vznést námitku proti zpracování;
- právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud

- již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
- zpracování je protiprávní,
- vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo
- nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme ít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Změny zásad ochrany osobních údajů:
Společnost INTELEK si vyhrazuje právo aktualizovat a/nebo změnit podmínky našich zásad ochrany osobních údajů, a jako takové tyto změny zveřejníme na domovské stránce našeho webu na adrese www.iget.eu, takže uživatelé a/nebo návštěvníci vždy vědí, jaký typ informací shromažďujeme, jak s nimi bude nakládáno a za jakých okolností, pokud vůbec, tyto informace můžeme zveřejnit. Pokud se kdykoliv rozhodneme, že budeme jakékoliv osobně identifikovatelné informace vést v evidenci, a to způsobem značně odlišným od toho, který byl stanoven při získání těchto informací, uživatel nebo uživatelé budou okamžitě informováni emailem. Uživatelé mají v tu chvíli možnost rozhodnout, zda povolit, či nepovolit využití svých údajů tímto odlišným způsobem.

Závěrečná ustanovení
Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese gdpr@pass.cz nebo dopisem na kontaktní adrese INTELEK.CZ, Ericha Roučky 1291/4, Černovice, 627 00 Brno.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají platnosti a účinnosti dne 1.8.2018.

 

Zpět

Česky